...... SÅ ARBETAR VI 2017

Sedan några år tillbaka har vi, för att fördela arbetsuppgifterna inom styrelsen och även till medlemmar utanför styrelsen, försökt arbeta i grupper med specifik inriktning. Någon styrelsemedlem är ansvarig för en grupp eller flera och rapporterar status vid styrelsemötena. Som ideell förening är styrelsen oavlönad och jobbar för medlemmarna på sin fritid. Det är endast till våra kurs-/cirkelledare som ett litet arvode utgår.
 
Varje arbetsgrupp har en ansvarig, som är sammankallande och en eller flera medarbetare. Vi har försökt att dela ansvar och arbetsbördan så jämnt som möjligt. Om någon av våra medlemmar som läser detta känner på sig att man kan bidra med erfarenhet och tips och gärna vill hjälpa till, så kontakta den ansvariga personen. För att vi skall bli en så bra förening som möjligt behöver vi input från våra medlemmar. Vad vill ni få ut av ert medlemskap??
 
Allmänt. Det är styrelsen som bär till lika delar ansvaret för föreningens skötsel och den interna kontrollen
Ordförande, ansvarar övergripande för kontakter med myndigheter, Malmö Kommun,
Studieförbundet Vuxenskolan, SKånes Släktforskarförbund och andra föreningar och företag som MSFF har kontakt/avtal med. Ansvarar för kallelser till styrelsemöten och föreningsmöten och att leda dessa
Vice Ordförande, har samma ansvarsområde som ordförande vid dennes frånvaro
Kassören, ansvarar för förvaltningen av föreningens tillgångar samt administration av bokföringen och medlemsregistret
Sekreteraren, ansvarar för utskrift av protokoll och andra handlingar samt arkivering av dessa enligt gällande bestämmelser
Styrelseledamöter, ansvar för delegerade uppgifter enligt arbetsgruppsfördelningen nedan
Suppleanter, övertar styrelseledamots ansvarsområde vid någon ordinarie styrelseledamots frånvaro
 
De arbetsgrupper som vi har under 2017 är följande:
 
AnGripen grupp:
Ansvara och ta fram material till tidningen. Korrekturläsa, skapa layout och distribution.
Gruppledare och ansvarig redaktör: BMC. Gruppmedlemmar: LK, IW, UT, SO
Mediagrupp:
Ansvara för hemsidan, e-mail och Facegroup eller annan gemensam databashantering.
Gruppledare: YS. Gruppmedlemmar: TL, LM, LK
Aktivitetsgrupp:
Ansvarar för aktiviteter för medlemmarna på Stadsarkivet eller annan plats.
Gruppledare: BM. Gruppmedlemmar: SO, HE
Ekonomigrupp:
Ansvarar för ekonomin, redovisning och budget.
Gruppledare: HE  Gruppmedlemmar:  LM
Kurser / utbildning:
Ansvarar för utbildningar genom MSFF.
Gruppledare: SO. Gruppmedlemmar: IW, GOO, TL, LM, NH, YS
Bibliotek / tidningsarkiv:
Ansvarar för MSFFs referensbibliotek och mottagandet och hantering av utbytestidningar från andra släktforskarföreningar. Ansvarar för Föreningsregistret för utbytestidningar.
Gruppledare: LM. Gruppmedlemmar:  LeMa
Materialförsäljningsgrupp:
Ansvarar för inköp och försäljning av böcker, antavlor, DVD skivor, m.m. som medlemmarna efterfrågar.
Gruppledare: LM. Gruppmedlemmar: HE
Marknadsföringsgrupp:
Ansvarar för marknadsföring av MSFF såsom kontakt med tidningar, framtagning av broschyrer, presentationsmaterial, etc.
Gruppledare: LK. Gruppmedlemmar: NH, BMC
Cafégrupp:
Ansvarar för café-verksamheten vid våra aktiviteter, köper in kaffe, kakor och förbrukningsariklar, lagar kaffe/te och sköter servering, etc.
Gruppledare: BM. Gruppmedlemmar: HE, YS
Jourhavande släktforskargrupp:
Ansvarar för att jourhavande släktforskare finns på plats vid de tider vi kommit överens med MSA om. Ansvarar för att kalendern är uppdaterad.
Gruppledare: GOO. Gruppmedlemmar:  Aktiva jourhavande släktforskare
 
BMC = Britt-Marie Carlsson, IW = Inger Wildenfelt, UT = Ulf Tholson, HE = Hans Egléus,
YS = Yvonne Soléus, TL = Torgny Larsson, NH = Niklas Hertzman, BM = Birgitta Malmström,
LM = Lennart Magnusson, GOO = Gert-Ove Ohlin, LeMa = Lennart Malm, SO = Staffan Ottosson,
LK = Lennart Karlsson